افتیمون چیست؟

افتیمون چیست؟

ماهیت

ساقه ها و گل های گیاه افتیمون، به رنگ قرمز یا صورتی دیده می شود.

اسامی گیاه افتیمون در زبان های دیگر

نام فارسی: افتیمون، نام انگلیسی: Lesser Dodder، نام علمی: Cuscuta Epithymum

تشابه و تقلب

گیاه افتیمون به کشوث شباهت دارد بسیار دارد؛ ولی کشوث، زرد مایل به سبز است.

طبیعت

در درجه ی سوم گرم و در آخر درجه ی اول خشک.

نفخ خاص

بیماری های سوداوی

افعال و خواص

افتیمون، محلل، ملطف، مفتح سدد، مسهل سودا، مسهل بلغم، مسهل صفرا، منضج اورام، مسکن درد، مفرح قلب، مخرج کرم معده، مصفی خون، مقوی کبد و مقوی معده است؛ ولی بقیه ی خواص آن به گیاهی بستگی دارد که دور آن می پیچد. افعال و خواص تخم افتیمون، مانند گیاه آن است؛ ولی قوی تر.

افتیمون برای افراد کهنسال، سرد مزاجان و سوداوی مزاجان مفید است و بیمارری های مغز و اعصاب، سردرد، صرع، تشنج امتلایی، مالیخولیا، مانیا، جنون، افسردگی، کابوس، وسواس سوداوی، فلج، خدر، استرخاء، لقوه، سرطان، درد مفاصل، بیماری های سوداوی، بیماری های پوستی، جوش و لک و پوست، نفخ معده و ورم طحال را بهبود می بخشد. افتیمون پیچیده به دور آویشن، به درمان سرطان بسیار کمک می کند.

نوشیدن جوشانده ی افتیمون، قاتل دیدان و مخرج کرم معده و روده است. خوردن افتیمون با اسطوخودوس، صرع سوداوی، صرع بلغمی، فلج، لقوه، تشنج امتلایی، و خدر را برطرف می کند. خوردن چهار درهم افتیمون کوبیده شده با کمی عسل و اندکی نمک، مسهل قوی سودا و بلغم است. خوردن شش درهم افتیمون با ماء الجبن، مالیخولیا و سردرد سوداوی مشارکتی با قلب را بهبود می بخشد. خوردن شش درهم افتیمون با شش درهم افسنتین برای درمان مالیخولیا مفید است. چنانچه افتیمون کوبیده شده را با مویز منقی به صورت یکنواخت مخلوط کنید از آن ها حب بسازید، قورت دادن پنج تا ده درهم آن به درمان مالیخولیای مراقی کمک می کند.قی کردن فضولات سوداوی با خوردن افتیمون، کمی شحم حنظل و کمی سقمونیا، برای مالیخولیای سوداوی بسیار مفید است؛ به شرطی که پیش از آن، فضولات را نضج داده و  بیمار را فصد کرده باشید. اگر افتیمون را کمی در آب حرارت دهید تا چند جوش بخورد، سپس از حرارت دور کنید و پس از افزودن مقداری گل قند، همه را بمالید تا عصاره اش وارد آب شود، نوشیدن آب صاف کرده ی آن، اخلاط فاسد سوداوی سر را تنقیه و کابوس ناشی از بخارهای سوداوی معده را برطرف می کند. چنان چه هفت درهم افتیمون کوبیده شده را با هفت درهم سکنجبین ساده به صورت یکنواخت مخلوط کنید، خوردن آن مسهل بسیار قوی سودا و منقی طحال است و مداومت به مصرف آن یک مرتبه در هفته، به درمان مالیخولیای طحالی، مانیا، جنون و همه ی بیماری های سوداوی سرد کمک می کند. اگر شش درهم افتیمون را با ده درهم مویز منقی مخلوط کنید و در آب بریزید و مدتی کم حرارت دهید تا چند جوش بخورد، نوشیدن آب صاف کرده ی آن به همراه دمنوش بنفشه و بادرنجبویه یا گل گاو زبان، مخرج کرم معده و روده است و وسواس سوداوی را بهبود می بخشد. چنان چه شش درهم افتیمون را در مقداری شیر تازه دوشیده شده ی گوسفند بخیسانید،نوشیدن آن به درمان سردرد سوداوی کمک می کند؛ به شرط آن که پیش از آن،فضولات سوداوی را نضج داده باشید. اگر ده درهم افتیمون را در نیم لیتر شیر تازه دوشیده شده بخیسانید، روزانه نوشیدن آن با پانزده مثقال سکنجبین به مدت یک هفته، برای بهبود سردرد سوداوی، مالیخولیا، تشنج امتلایی، توحش و خفقان مجرب است. خوردن هشت درهم افتیمون با شیر تازه دوشیده شده و شکر، مالیخولیا، مانیا، جنون، کابوس و بیشتر بیماری های سوداوی را برطرف می کند.

اگر یک درهم افتیمون را در سه لیتر شیر تازه دوشیده شده بخیسانید و پس از صاف کردن، پانزده درهم سکنجبین ساده به آن بیفزایید تا بریده شود و سپس آن را بچلانید،نوشیدن آب به دست آمده به مدت هشت روز متوالی، برای درمان تشنج و خدر مفید است. چنانچه بیست درهم تخم کوبیده شده ی کافشه را در کیسه بریزید و در دو لیتر شیر نیمه گرم وارد کنید، سپس آن قدر بمالید تا همه ی شیره اش داخل شیر شود؛ تا بسته شدن شیر صبر کنید؛ سپس آن را بچلانید تا همه ی آب آن جدا شود، نوشیدن این آب با شش درهم افتیمون، مالیخولیا، مانیا، جنون و وسواس سوداوی را بهبود می بخشد.

ضماد افتیمون پخته شده در روغن، روی نواسیر مفید است.

مقدار مصرف

به تنهایی، چهار مثقال. به صورت دوای جوشاندنی به همراه ادویه ی دیگر، تا ده درهم. تخم افتیمون، به تنهایی تا دو درهم؛ ولی به صورت ترکیب با ادویه ی دیگر، چهار درهم

مضرات

ریه، افتیمون باعث تشنگی، اضطراب و غشی می شود و برای گرم مزاجان و جوانان مضر است.

مصلحات و تدابیر

کتیرا، زعفران، صمغ عربی، روغن بادام شیرین،ادویه ی مرطب. افتیمون و تخم آن بسیار لطیف اند و کوبیدن یا جوشاندن زیاد آن ها، باعث کم شدن یا از بین رفتن خاصیت آن می شود.

بدل

اسطوخودوس، بسفایج و آویشن. یک سوم وزنش، تربد سفید

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها