محافظت از کبد با مصرف عسل

محافظت از کبد با مصرف عسل

بطور کلی، خواص آنتی اکسیدانی و اثر حفاظت از کبد، ارتباط نزدیکی با یکدیگر در کاهش اثرات مخرب رادیکال های آزاد دارند. اثرات بهبود دهنده ی عسل در اثر خواص آنتی اکسیدانی، با کاهش اندازه سلول های سازنده کبدی و تورم آنها، بازسازی اتساع مویرگ های صفراوی و کاهش سلول های مرده، قابل ارزیابی است. اثرات محافظتی مشابهی از کبد در انسداد مجاری صفراوی موش، گزارش شده است. عسل همچنین می تواند بعنوان عامل محافظت از کبد در برابر آسیب داروهای مسکن عمل کند .

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها