نحوه تبدیل شهد به عسل توسط زنبور

نحوه تبدیل شهد به عسل توسط زنبور

هر یک کیلو عسل از چهار کیلو شهد به دست می آید. شهد های جمع آوری شده توسط زنبور عسل به کندو آورده میشود و زنبور های کارگر باید شروع به بال زدن کنند و به وسیله گرمای تولید شده توسط بال زنبور ها رطوبت شهد گرفته شده و یک‌کیلو عسل از آن به عمل می آید .

ویدئو مربوط به تبدیل شهد به عسل توسط زنبور عسل
پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها