ژل رویال

ژل رویال

                                                                              : تولید ژل رویال

روش های مختلفی برای تولید ژل رویال ابداع شده است.ژل رویال را میتوان بطور سنتی یا اولید شاخون های اضافی در کلنی،یا به طور صنعتی و تجاری با روش ‍یوند زدن و اضافه  کردن فنجانکهای مخصوص،تولید نمود.

کیفیت ژل رویال به زمان تولید و برداشت آن بستگی دارد.بیشترین کیفیت ژل رویال ‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍پس از 27 ساعت از پیوند زدن،حاصل میشود. در روشی که اخیرا درچین ابداع  شده است،مرحله پیوند زدن دستی در کندو حذف شده و ملکه بطور مستقیم تخم را داخل حجره های آماده برای انتقال به کندوهای تولیدکننده ژل رویال قرار می دهد.

                                                                                                   ترکیبات ژل رویال:

ژل رویال ترکیبی ژلاتینی وچسبناک است.این ماده در آب با نسبت 1/1گرم در میلی لیتر حل میشود.رنگ آن سفید تا زرد است.که با افزایش مدت زمان نگهداری رنگ زرد آن افزایش می یابد.بوی ترش و تیز دارد و طعم آن ترش و شیرین است.ژل رویال کهنه تر،طعم ترشیدگی و رنگ تیره تری دارد. (گرانروی)آن بسته به محتوای آب و مدت نگهداری در یخچال یا دمای اتاق دارد.همچنین ویسکوزیته ژل رویال به ترکیبات نیتروژنی غیر قابل حل در آب و مقدار اسیدهای آمینه آزاد بستگی دارد.این تغییرات به دلیل فعالیتهای آنزمی ژل رویال و برهمکنش بین لیپید و پروتین ها می باشد.

رطوبت ژل رویال:

 محتوای آب ژل رویال حدود 60-70%است.بخش غیرآبی ژل رویال، شامل کربوهیدرات ها،پروتین ها،اسیدهای آمینه،چربی ومقادیر جزیی عناصر معدنی و ویتامین ها می باشد.

پروتین ها و پپتیدها ی ژل رویال:

حدود 17-45%از وزن خشک ژل رویال را پروتین ها تشکیل میدهندو در مجموع ترکیبات نیتروژن دار ژل رویال حدود 97-98%این ماده را تشکیل دمی دهند.حدود60% از این ترکیبات،قابلیت حل شدن در آب را دارند.اسیدهای آمینه آزاد،6/0-5/1% ترکیب ژل رویال را تشکیل میدهند،که بخش عمده ای از گروه  

Lمیباشد. پرولین و لیزین دواسید آمینه غالب در ژل رویال هستند.نگهداری ژل رویال به مدت

 ماه10در دمای 4 درجه سلسیوس،تاثیری بر پرولین و لیزین می شود.این خاصیت به دلیل فعالیت آنزیمهای پروتیولیتیک ایجاد می گردد.آنزیمهای ژل رویال شامل، گلوکز اکسیداز اینورتاز اسید و باز فسفاتاز،آلفا و بتا استراز،لوسین آمینوپپتیداز، والین آمینو پپتیداز،لیپاز، فسفو آمیدازوسوپراکسید دسموتاز می باشد.

لیپیدهای ژل رویال:

حدود3-19% از وزن خشک ژل رویال را لیپیدها تشکیل می دهند که دومین ترکیب اصلی ژل رویال پس ازپروتینها به شمار می آیند.حدود 80-90% لیپیدهای موجود شامل اسیدهای چرب آزاد،و باقی لیپیدهای خنثی،استرول ها و هیدروکربن ها می باشند.عمده اسیدهای موجود در ژل رویال از نوع اسیدهای آزاد هستند،مونو و دی هیدروکسی اسیدها و دی کربوکسیلیک اسیدهای با8-10 کربن از آن جمله هستند.اسید اصلی موجود در ژل رویال 10- هیدروکسی 2-دسنویک اسید(10HDA) از انواع اسیدهای اشباع نشده می باشد.HDA و سایر اسیدهای چرب ژل رویال خاصیت آنتی باکتریایی دارند.به همین دلیل آلودگی باکتریایی در ژل رویال به ندرت دیده میشود.سایر اسیدهای چرب اشباع شده نظیر مونو و دی هیدروکسی، مونو و دی کربوکسیلیک اسیدها به مقدار ناچیزی و حدود5/0 -1 در 100گرم ژل رویال وجود دارند.

کربوهیدرات های ژل رویال:

سه قند اصلی موجود در ژل رویال فروکتوز،گلوکزوساکارز می باشند.مقادیر جزیی از مالتوز،ترهالوز،ملیبوز،ریبوز و ارلوز نیز در ژل رویال یافت شده است.

عناصر معدنی ژل رویال:

پیگیری سفارش
لیست مقایسه
شگفت انگیز ها