جام مسی
نمای داخل جام مسی
جام مسی
نمای داخل جام مسی

جام مسی کد 2456


جام مسی کد 2456 در یک نگاه

محل تولید : زنجان

رنگ داخل : سفید

رنگ بیرون : مسی